મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022 : રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમો પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીના ઘડતર માટે આર્થિક સહાય તેમજ અન્ય સવલતો સમાન ધોરણે મળી રહે તે હેતુથી શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬થી મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા ઓફિશિયલ સાઈટ પર જઈને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના જાહેરાત વાંચી પછી … Read more

Ganesh Chaturthi Sticker

Ganesh Chaturthi Sticker This application for Ganesha WASticker provide to share and wishes your friends and family. Celebrate Ganesh Chaturthi with our Latest and God Ganesha Stickers WAStickerApps Provide You to Lots of Ganesh Chaturthi Sticker for Ganesha Festival. Ganesh Chaturthi (also known as Vinayaka Chaturthi ) is a Hindu festival celebrating the birth of … Read more

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | Others Level Questions | 28-08-2022

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | Others Level Questions | 28-08-2022 ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં તમામ પ્રકારે વધારો થાય અને લોકો અવનવું જાણવા માટે ઉત્સુક બને તે માટે ક્વિઝ સ્પાર્ધા ચાલુ કરેલી છે. જેનું નામ છે, “ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ”. રાજ્યના 25 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઐતિહાસિક તેમજ મેગા ક્વિઝ કોમ્પીટીશનનું રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આયોજન કરવામાં … Read more

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | College Level Questions | 28-08-2022

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | College Level Questions | 28-08-2022 ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં તમામ પ્રકારે વધારો થાય અને લોકો અવનવું જાણવા માટે ઉત્સુક બને તે માટે ક્વિઝ સ્પાર્ધા ચાલુ કરેલી છે. જેનું નામ છે, “ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ”. રાજ્યના 25 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઐતિહાસિક તેમજ મેગા ક્વિઝ કોમ્પીટીશનનું રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આયોજન કરવામાં … Read more

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | School Level Questions | 28-08-2022

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank | School Level Questions | 28-08-2022 ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં તમામ પ્રકારે વધારો થાય અને લોકો અવનવું જાણવા માટે ઉત્સુક બને તે માટે ક્વિઝ સ્પાર્ધા ચાલુ કરેલી છે. જેનું નામ છે, “ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ”. રાજ્યના 25 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઐતિહાસિક તેમજ મેગા ક્વિઝ કોમ્પીટીશનનું રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આયોજન કરવામાં … Read more

Gujarat paramedicle B.sc nursing,ANM,GNM,Aprogramme for the year 2022 23

Gujarat paramedicle B.sc nursing,ANM,GNM,Aprogramme for the year 2022 23 Admission Committee for B.Sc. Nursing Medical Professional Education Courses Government of Gujarat, Gandhinagar is the conducting authority For Gujarat B.Sc. Nursing Admission 2022 to eligible applicants in the B.Sc. Nursing course. Para Academy App is a unique app in which Paramedical and Nursing Courses have been … Read more

Image Resizer To Resize Photo, Batch Resize, Downsize Photo, Adjust Photo Size.

Image Resizer to resize photo, batch resize, downsize photo, adjust photo size. Resize photo size in a fast and easy way. The easy-to-use image resizer app helps you quickly downsize photo size or resize photo resolution. It can be used for text messages, e-mails, Instagram, Facebook, web forms, etc to adjust photo size. If you … Read more